Årsmöte 2012 den 5 november i länsbiblioteket

Årsmöte i Storsjöns långfärdsskridskoklubb hålles den 5/11 kl 18:30 på länsbiblioteket i Östersund, vi inleder med en inspirationskväll med film och föredrag. Program meddelas senare.

 

Dagordning årsmöte SLSK 2012

 • Föreningsstämmans öppnande
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av sekreterare för stämman
 • Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera föreningsstämmans protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare
 • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning för stämman
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska berättelse
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Ersättningar till styrelsen
 • Bestämmande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter (2 år)
 • Val av revisorer (1 år)
 • Val av valberedningen (1 år)
 • Behandling av förslag, som väckts av styrelsen, eller motion som av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen
 • Övriga ärenden
 • Föreningsstämmans avslutande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna