2011 > 10

Årsmöte i Storsjöns långfärdsskridskoklubb hålles den 6/12 kl 18:30 på länsbiblioteket i Östersund, vi inleder med fika.

 


Dagordning årsmöte SLSK 2011

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera föreningsstämmans protokoll. Justeringsmännen är tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning för stämman
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 12. Ersättningar till styrelsen
 13. Bestämmande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (2 år)
 16. Val av revisorer (1 år)
 17. Val av valberedningen (1 år)
 18. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen, eller motion som av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen
 19. Övriga ärenden
 20. Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget »